มาตราฐาน HA

HA 900_การบริหารเชิงกลยุทธ์ จุดสำคัญขององค์กร (มาตรฐานตอนที่ 1-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (STM)