มาตราฐาน HA

HA 900_สุดยอดบริหารงาน สุดยอดบริหารคน (มาตรฐานตอนที่ 1-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (PCF))