มาตราฐาน HA

HA 900_บทบาทผู้นำกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพ (มาตรฐานตอนที่ l-1 การนำ (LED))