มาตราฐาน HA

HA 900_การบริหารเชิงกลยุทธ์ จุดสำคัญขององค์กร (มาตรฐานตอนที่ 1-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับงาน (PCF))